Искуствата на организациите коишто повеќе години наназад ги набљудуваат изборите велат: за да се спроведе ваков сложен процес на изборно набљудување, кој подразбира ангажирање и тренинг на стотици луѓе, потребни се најмалку неколку месеци. Дали е возможно да се спроведе регрутирање и обука на изборни набљудувачи и набљудување на изборите со толку куси рокови на повиците за регрутирање, какви што ги има АКСИОС 2017?